Gnosztikus Martinista Szuverén Rend
       

Gyakran amikor a kutatás és törekvés elvezet minket egy Martinista struktúra vagy rend honlapjára  a kikövetkeztetett információ nemritkán viszonylag sztereotíp. Tömören beszélnek a szervezet múltjáról vagy Papus-ról vagy Louis Claude de Saint-Martin-ről vagy töredékeket közölnek a Martinizmus történelméből, valamint néhányat a mesterek és tagok munkálataiból. Igy gyakran a törekvő vándor nem tehet mást, mint hogy a sorsra hagyatkozik; így kopogtatni fog azokon a bizonyos ajtókon csak, hogy megkapja az információkat a Martinista művészet és tudomány általános alapeveiről. Mi elhatároztuk, hogy egy másik utat fogunk követni, mert hitünk szerint a harmadik milleniumban kockázatos és instabil megprobálni alapítani mesterségeket és filozófiai iskolákat ősi törésekhez kapcsolódó témákon -Legtöbbjük csak emberi szituációkhoz köthető. Ráadásul hisszük, hogy a kapott formaliságok védelmezése -általában megnemértett és sokszor már írott malasztá lett- a második világháború Japán katonájának kellett, hogy a főfeladata legyen a Fülöpszigetek erdeiben; és nem pedig a miénk. Így amilyen mértékben lehet igyekszünk nyújtani egy útmutató struktúrát és munka eszközöket amik választ tudnak adni a kettős problémára: rituális kohézió és beágyazódás egy tradícióban. Ez az oka annak, hogy nem szólitjuk meg azokat a fivéreket és nővéreket akik könnyű fejlődést keresnek, akik meghasonlottak eredeti struktúrájukkal; sem nem keresünk olyan jelentkezőket akik dialektikára és relativizmusra törekszenek mindenekfelett. Helyette azokhoz szólunk akik hajlandóak harmóniában és buzgóságban dolgozni más fivérek és nővérek között és velük együtt egy jól definiált és körülhatárolt rítusban és hagyományos kerületen belül. Egy hely ami nem azonosul semmitmondó formalitásokban, rosszul emésztett és félreértelmezett, sem tíz vagy több éves hangulat zavarban. Mindazonáltal egy hely ami belemeríti az identitását és szubsztanciáját a munkálatokba és filozófiába. És melynek magját a pentagrammaton reprezentálja.

 

 

 

1. Martinista Gnosztikus Convivium

 

A Martinista Gnosztikus Convivium egy beavatási és operatív valóság kvaterner szinten felfedve. Összehoz férfiakat és nőket autentikusan lelkesülve aziránt, hogy azonosuljanak egy kutatás és spirituális munkáról szóló tradícionális vízióban.

 

 

Ez egy beavatási valóság, mivel a Convivium tanításai és eszközei egy reguláris és hagyományos asszociáción keresesztül érhetők el.

 

Ez megnyilvánul egy kvaterner szintű valóságban, mivel a Convivium támaszkodhat területi struktúrákra és kapcsolatokra.

 

Ez egy operatív valóság, mivel megkövetelt egy szorgalmas Belső Munka a Convivium tagjaitól tájékoztató és nevelő eszközökön keresztül.

 

Ami itt érvényesítve lett az az abszolút meggyőződésünknek afelől, hogy a Martinizmus az aggregáció egy tradicícionális formája, tehát: egy energetikus és beavatási periméter. Hisszük azt, hogy egyedül a Keresztény Tradícióval levő kohéziója teszi lehetővé számunkra, hogy kifejlesszünk individuális és kollektív munkálatokat melyeknek van realitás szubsztanciája. Ez tehát az oka annak, hogy a Martinista Gnosztikus Convivium a Kereszténységből gyűlyti éltető táplálékát, a mi ezoterikus és operativ gyökereinken keresztül melyek az Alexandriai Gnoszticizmusból a Keresztény Kabbalából, Martinez de Pasquallytól, Louis Claude de Saint-Martintől és Papus Martinista Rendjéből eredeztethetőek.

 

A Martinista Gnosztikus Conviviumnak ,szerkezetébe foglalva a Gnosztikus Fraternitas Abraxas-t és a Szuverén Horus Páholyt, megvan a potenciája, hogy egy teljes filozófiai és spirituális fejlődést kínáljon tagjai számára, egy magasabb szintre fejlesztve az egregorikus kohéziót, mivel minden összeszedett semmi sem szétszórt.

 

Ezen okok miatt, noha a mások döntését tiszteletben tartva, bizalmatlansággal tekintünk a theozofikus  és relativisztikus téves irányzatokra mely úgytűnik sok más beavatási intézményt megérintett, így egy sor formális megkülönbötetéshez vezetve,   melyek inkább beképzeltségen alapulnak, mint sem valódi operatív és útmutatási különbségen.

 

2. Céljaink

 

A Martinista Gnosztikus Convivium célja az embert az emberbe és az embert a Megnem nyílvánult Isntenbe reintegrálni, szükséges kondíció melyet minden Tudással rendelkező nőnek és férfinak birtokolnia kell ahoz, hogy megvalósítsa a Mennyei Lakhelybe való visszatérést. Ennélfogva a Convivium nyújt a regulárisan és tradícionálisan társult fivéreknek és nővéreknek egy tantervet és egy állandó formációt a Szent Gnózis és a Múltbéli Mesterek spirituális influenciája alatt, valamint hozzáértők támogatását a fivérek és nővérek között.

 

A Convivium szándéka, hogy olyan Tudással rendelkező férfiakat és nőket formáljon akik filozófusokká lesznek amennyiben tökéletesítik a tradícionális tudományt; mágussá, amennyiben realizálják a belső változásokat; és ministerré, amennyiben képesek lesznek kontrollálni a kapcsolatot a belső istenséggel.

 

Ez az oka annak, hogy az út informatív, formatív és fokozatos.

 

Ismeretlen Társ – Ismeretlen Misztikus – Ismeretlen Elöljáró – Ismeretlen Beavató Előljáró

 

3. A Munkálatok Eszközei

 

A Martinista Gnosztikus Convivium munka a pentagrammatonban leli centralitását és identitását. A kollektív és individuális reintegrációs munka ennek a potencia szavának  a szorgalmas misztériumán keresztül érhető el. Ez a Munka a következő eszközökön keresztül van megvalósítva:

 

1. Napi Individuális Rítus

 2. Havi Individuális Purifikációs Rítus

 3. Kollektív Páholy Rítus (Amelyre ugy kell tekinteni, mint a tervezett munka kiegészítésére, amely esszenciálisan individuális marad)

4. Kollektív Eucharisztikus Rítus

 5. A négy Telihold Rítus

6. Napforduló Rítus (csak a harmadik és negyedik fokozatokon)

7. Napéjegyenlőség Rítus (csak a harmadik és negyedik fokozatokon)

8. Táv Meditációs Gyakorlat.

 

A munkálatok az individuális attitűd és a megszerzett erények alapján változnak, és  mind cardiális, valamint teurgikus természettel rendelkeznek, mivel mi úgytartjuk, hogy minden arra irányuló próbálkozás, hogy egyiket a másik felé helyezzük az pusztán egy tudományoskodó spekuláció, mind lényegtelen és kritikátlan.

 

4. Struktúra

 

A Martinista Gnosztikus Convivium-ot egy Szuverén Uralkodó (Elenandro XI) vezeti akinek feladata a fivérek és nővérek munkáinak a koordinálása, a periodikus rítus felülvizsgálat elősegítése, a testvériség tiszteletének és az egregorikus kohéziónak a felügyelete. Ő a fivérei és nővérei fő szolgája. Ez a kinevezés életre szóló. A funkcióinak betöltésében két Helyettes Tiszteletre Méltó Mester (Aspasia és Iperion) és a Harmadik és Negyedik megbízott, kiknek tanácsadói és proaktív hatáskörei vannak.

 

 

A fivérek és nővérek páholyokban gyűlnek össze, Filozófusuk útmutatása alatt vagy csoportokban egy Idősebb Testvér vezetésével. A Filozófus nem feltétlenül egy Ismeretlen Beavató Előjáró de belső énjében meg kell, hogy legyen a formális és szubsztanciális előfeltétele egy Idősebb Tersvérnek,  aki türelemesen és térden állva állítja magát a fivérek és nővérek szolgálatába. Az Idősebb Testvérnek van egy hozzáférhetó munkálati rítusa, igy tehát azok a fivérek és nővérek akik még nem tartoznak egy megalapított páholyba -és területileg összefüggőek- ílymódon tudnak találkozni és kollektíven együtt dolgozni.

 

Jelen vannak Páholyok melyek a Martinista Gnosztikus Conviviummal vannak kapcsolatban. Ők elfogadják a Convivium Pentagrammájának a használatát munkálataik során. Ráadásul tagjaik elfogadják a Convivium Pentagrammajának és a Convivium Testvériség Zsoltárjainak használatát a napi munkálataik során.

 

5. A Martinista Gnosztikus Conviviumhoz való társulás

 

A Martinista Convivium nem rekeszt kis senkit nemi vagy faji alapon, de elvárja, hogy a tagjai megkereszteltek legyenek. Tulajdonképpen tartjuk azt a meggyőződést, hogy a Martinizmus ezen formája a Keresztény kúltúrkör egy fejlődési útjának tekinthető. Ígytehát a tagokban szükséges a megléte annak a kultúrális, lélektani, és beavatási örökségnek mely a Kereszténység sajátossága.

 

A felsőbb fokozatokon sem kell számítani semmilyen formális követelményre, mint nemi és faji hovatartozás.

 

A Martinista Gnosztikus Conviviumba való belépés lehetséges egy elővigyázatossági felmérés után a jelentkező formális és szubsztanciális velejáróiról. Ezután egy meditációs gyakorlat fog következni -előkészítő a társuláshoz- akár személyesen vagy egy Páholyban.

 

A társaktól elvárt egy folyamatos Filozófiai és operatív munka; Ílymódon hajlamosak vagyunk elutasítani még egy egyszerű információ kérelmet is azoktól akik szinte képtelenek rendezni mindennapi életüket.

 

Elvárt egy évi 50 Eurós fejpénz mely fedezi a különböző adminisztratív költségeket, valamint a nyomtatott anyagokat. Eme fejpénznek letétbehelyezésének minden év Januárjában meg kell történnie.

 

6. Gnosztikus Fraternitas Abraxas

 

Azoknak a fivéreknek és nővéreknek akik hajlandóságot mutatnka arra, hogy felfogják és egyedülálló létezők legyenek a Szent Gnózissal adott a lehetőség, hogy beléphessenek a Fraternitas Abraxas-ba, egy Keresztény Gnosztikus Testvériségbe mely az Alexandriai Tradíción alapul. A Fraternitas-ba való belépéshez a fivérnek vagy nővérnek teljesítenie kell egy progresszív nélkülözési folyamatot, mely egy ünnepélyes fogadalom által köttetik meg a fivér vagy nővér részéről. Ezek a fogadalmak egy sor diétás, morális, és szellemi feladatokat és elkötelezettségeket foglalnak magukba különös tekintettel a szellem házasságtörése ellen. Az útmutatás melyen keresztül a megfelelő eszközök szolgáltatva lesznek, a foglalkoztatásban lévő művészet mentén az utóbbiban, csak a primitív Kereszténység gnosztikus iratainak az újrafelfedezése útján strukturálható, mely ellát majd mind egy formatív és informatív funkciót, hála a szimbolikus és operatív értéküknek. Példaképpen tudjuk ajánlani: Nag Hammadi könyvtárát; Pistis Sophia; Apokrif Evangélium; az Újtestament; Filocalia; a Keresztény Misztika; Teológia Elemei. Megfelelő figyelem lesz syentelve a Görög és Egyiptomi mitológiák tanulmányozásának, úgysmint vallásaiknak, és a miszterikus kultuszoknak, melyek élénkítették az okkult szívét ezeknek a mágikus-operatív áramlatoknak. Ennélfogva megpróbáljuk kiemelni azt a szellemi gyökeret amely megvilágosítja ezeket a formákat. A tanulmány ezekután megfelelően lesz összeállítva és strukturálva, azért hogy elérje a szellem intellektuális és pszichológiai komprehenzióját, ami élénkítette a régi Gnosztikusokat, és annak érdekében, hogy kiaknázzuk amennyire csak lehetséges minden mítosz és szimbólum potencialitását. A Convivium Ismeretlen Elöljárója aki csatlakozni szeretne a Fraternitas-hoz Minister-i fokon lesz elismerve hasonlóan a Fraternitas Ministeréhez aki Ismeretlen Elöljáróként van elismerve.

 

7. Ecce Quam Bonum

 Ez a Martinista Gnosztikus Convivium periodikus magazinja, Martinista filozófiai és történelmi témákhoz kapcsolódva, mindaddig amíg azok a témák megfelelőek a Convivium számára. Ingyen letolthetőek a honlapunkról, nyitva áll a Martinista Gnosztikus Convivium fivéreinek és nővéreinek közreműködései számára, valamint azon fivérek és nővérek számára akik olyan Rendekhez kapcsolódnak melyek tesvéri közösségben vannak a Conviviummal. A Martinista Gnosztikus Convivium egyik mérföldköve a híresztelés, mely másképpen igazodik a beavatottak és a profánok felé, annak érdekében, hogy az előbbit ellássuk megfontolásokkal és tananyaggal, az utóbbit pedig néhány válasszal a Tradícióval kapcsolatban. Egy társadalomban, mint a milyen a modern, amikor a rossz és/vagy nemteljes információ a divat, a mi hozzájárulásaink megpróbálják összeforrasztani azt a törést mely általában megfigyelt aközött ami a beavatási kerületen belül van és ami nincs. Habár az információ nem lehet formáció helyettesítő, mindazonáltal a filozófiai munka egy szükséges pillanata.

 

A Martinista Gnosztikus Convivium fivérek és nővérek, amennyiben azok kapcsolódnak olyan rendekhez melyek testvéri közösségben állnak a Conviviummal, a következő email címre küldhetnek anyagokat:

 

eremitadaisettenodi@gmail.com